Korene

Det Danske Drengekor består af et Koncertkor for drenge mellem 9 og 15 år afhængig af hvornår, de går på pension pga. stemmens overgang. Udover Koncertkoret, byder ddd på et Juniorkor for drenge på 2.-3. klassetrin samt et Spirekor for de yngste drenge på 0.-1. klassetrin. Begynderkorene Juniorkoret og Spirekoret fungerer som forberedelse på optagelse i Koncertkoret, som udelukkende optager øvede sangere. Derudover rummer ddd Mandskoret De Gamle Drenge, Barbershop Banden samt De Unge Drenge for drenge med stemmer på vej gennem overgangen. På denne måde er rammerne sat for, at drengenes tilknytning til Det Danske Drengekor vil vare hele livet. De 5 kor til sammen tæller ca 100 medlemmer.

En korskole for livet…

Koncerter, operaer og turnéer giver ddds drenge mange oplevelser og stor inspiration. I arbejdet som korsangere møder de mange forskellige mennesker og kulturer både i Danmark og internationalt. Derfor stilles der ikke blot krav til deres stemmer men i høj grad også til deres sociale og professionelle evner: at håndtere kammeratskabet i koret, arbejdet med indøvning, repetition, disciplin, pres og uventede hændelser på scene og turné. Alt i alt et korliv, der modner og styrker drengene og fungerer som en god ballast resten af livet.

Historie

Det Danske Drengekor (ddd ) opstod i 1943 i skyggen af den tyske besættelse af Danmark under navnet ‘Parkdrengekoret’. Koret begyndte som en bibeskæftigelse for en række fodbolddrenge og deres træner, som ventede på, at KFUMs fodboldbaner skulle blive snefrie og spilbare efter en lang vinter. De sang gode, danske sange, og de sang højt – i klar protest mod ufriheden og den tyske overmagt. Koret udviklede sig over tid til langt mere end en bibeskæftigelse og i 70erne skiftede koret navn til Det Danske Drengekor (ddd).

Det Kongelige Teater

Siden 1983 har Det Danske Drengekor haft et fast samarbejde med Det Kongelige Teater. Det Danske Drengekor er fast leverandør af drenge som korsangere og statister til fortrinsvist operaer og enkelte balletter og skuespil. Omkring 1500 kordrenge har deltaget i ca. 1000 forestillinger siden starten på dette meget positive samarbejde, som har styrket drengenes professionalisme, engagement og diversitet i korlivet til gensidig glæde for både Det Kongelige Teater og Det Danske Drengekor.

Værdier

SAMVÆR NÆRVÆR SELVVÆRD

Tydelige værdier har præget generationer af drenge siden korets begyndelse i 1943. Sangen og samværet, som drengene bærer med sig fra Det Danske Drengekor, bygger bro og repræsenterer værdier og traditioner, der forbliver eviggyldige og vigtige. De har præget tusindvis af drenge og givet dem en unik ballast og rygstøtte gennem barn- og ungdom og videre ind i voksenlivet:

 • Sangglæde
 • Musikforståelse
 • Kulturforståelse
 • Rejser og udlængsel
 • Disciplin og god opførsel
 • Næstekærlighed
 • Venskaber
 • Sjov og ballade
 • Rummelighed og tolerance
 • Samvær og samarbejde
 • Overblik

Vedtægter for Det Danske Drengekor

Vedtægter for Det Danske Drengekor

§ 1. Navn, organisation og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Det Danske Drengekor, med forkortel-sen ”ddd”.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

§ 2. Formål og grundlag

• Det Danske Drengekor samler drenge fra 6 år og opefter om korsang.
• Vi tager udgangspunkt i det hele menneske og udvikler børns musikalske talent gennem målrettet og ambitiøst arbejde med korsang.
• Vi tror på, at korsang danner den enkelte og udvikler fælles-skabet på samme tid.
• Det Danske Drengekors arbejde hviler på en kristen baggrund og er på alle niveauer præget af tillid, tolerance og gensidig respekt.
• Det er vort mål gennem korsang at udvikle glæde og den en-kelte drengs lyst til at tage ansvar for sig selv og bidrage til kor-fællesskabet.

§ 3. Medlemskab
Stk. 1. Som medlemmer af foreningen optages alle aktive korsan-gere i Det Danske Drengekor.
Stk. 2. Tidligere korsangere kan forblive eller senere optages som medlemmer.
Stk. 3. Endvidere kan alle med interesse i korets formål og virke op-tages som medlemmer.
Stk. 4. De i stk. 2 og 3 omtalte medlemsgrupper betegnes under ét som ”ddd’s venner”.
Stk. 5. Medlemskabet træder i kraft ved betaling af kontingent.

§ 4. Medlemskontingent
Medlemmer betaler et årligt kontingent fastsat af generalforsam-lingen. Kontingentet fastsættes separat for hver enkelt korgruppe og øvrige grupper.

§ 5. Ophør af medlemskab
Stk. 1. Udmeldelse kan ske skriftligt til sekretariatet med virkning fra udgangen af et kalenderår.
Stk. 2. Medlemskab bortfalder ved kontingentrestance efter skrift-ligt påkrav.
Stk. 3. Medlemskabet kan ved bestyrelsens skriftligt begrundede beslutning bringes til ophør ved eksklusion, hvis et medlem mod-arbejder foreningens formål eller på anden måde skader forenin-gens interesser eller anseelse.
Stk. 4. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan af den eksklu-derede kræves indbragt til endelig afgørelse ved den førstkom-mende ordinære generalforsamling, hvor den pågældende har ta-leret, men ikke stemmeret.

§ 6. Generalforsamlingen, indkaldelse mv.
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgan-gen af marts måned.
Stk. 3. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 3 ugers varsel via elektronisk post til alle medlemmer. For mindreåri-ge medlemmer sendes indkaldelsen til en forælder eller værge.
Stk. 4. I indkaldelsen skal dagsordenen (jf. § 7, stk. 1) angives. Endvidere skal der oplyses om de nedenfor i stk. 5 og 6 anførte fri-ster.
Stk. 5. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på gene-ralforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen og skal af bestyrelsen udsendes til medlem-merne senest 1 uge før generalforsamlingen.
Stk. 6. Nominering fra medlemmerne af kandidater til bestyrelsen skal være sekretariatet i hænde senest 1 uge før generalforsamlin-gen.

§ 7. Generalforsamling, afholdelse
Stk. 1. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst føl-gende punkter:
• Valg af dirigent og referent
• Bestyrelsens årsberetning
• Regnskabsaflæggelse
• Fastsættelse af kontingenter
• Godkendelse af budget
• Eventuelt indkomne forslag
• Valg til bestyrelsen:
o Formand
o Kasserer
o Forældrekoordinator
o Yderligere 2-4 medlemmer; antallet besluttes af gene-ralforsamlingen
• Valg af revisor
• Eventuelt
Stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes med simpelt flertal med undtagelse af de i §§ 14 og 15 anførte beslutninger. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 3. Kun myndige medlemmer har personlig stemmeret. For umyndige medlemmer kan stemmeretten udøves af en forælder eller værge.
Stk. 4. Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Skriftlig af-stemning anvendes dog, hvis det bestemmes af dirigenten eller begæres af mindst 3 stemmeberettigede medlemmer, samt ved alle personvalg, hvor der er nomineret flere end det antal, der skal vælges.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 20% af foreningens stemme-berettigede medlemmer over for formanden fremsætter en skrift-ligt begrundet anmodning herom.
Stk. 2. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen efter reglerne i § 6, stk. 3. Indkaldes generalforsamlingen efter medlemmernes anmodning, skal den afholdes senest 6 uger efter, at anmodnin-gen er modtaget.
Stk. 3. Ved afholdelse af generalforsamlingen finder bestemmel-serne i § 7, stk. 2-4, anvendelse.

§ 9. Bestyrelsens sammensætning
Stk. 1. Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer, hvoraf de 5-7 væl-ges af generalforsamlingen:
• Formand
• Kasserer
• Forældrekoordinator
• 2-4 yderligere medlemmer; antallet besluttes af gene-ralforsamlingen

Stk. 2. Generalforsamlingen skal ved valget af medlemmer tilstræ-be, at henholdsvis musikfaglig indsigt og tilknytning til erhvervsli-vet er repræsenteret i bestyrelsen. Medlemskab efter § 3 er ikke en forudsætning for at indtræde som medlem af bestyrelsen.

Stk. 3. 1 medlem udpeges af Lindevang Sogns menighedsråd, så længe der består en samarbejdsaftale mellem Det Danske Drenge-kor og menighedsrådet.
Stk. 4. Valgperioden er 2 år. Perioden kan dog af generalforsamlin-gen afkortes til 1 år med henblik på, at højst 3-4 af de generalfor-samlingsvalgte medlemmer er på valg hvert år.
Stk. 5. Afgår et generalforsamlingsvalgt medlem af bestyrelsen in-den valgperiodens udløb, kan bestyrelsen indsupplere et midlerti-digt medlem indtil førstkommende generalforsamling. I tilfælde af formandens, kassererens eller forældrekoordinatorens afgang vælger bestyrelsen i sin kreds, inklusive de indsupplerede med-lemmer, varetagere af disse funktioner indtil førstkommende ge-neralforsamling.

§ 10. Bestyrelsens opgaver
Stk. 1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af forenin-gen i overensstemmelse med vedtægternes formålsparagraf og øvrige bestemmelser samt generalforsamlingens beslutninger. Lø-bende ledelsesopgaver kan delegeres til den daglige leder.
Stk. 2. Bestyrelsen ansætter den daglige leder og chefdirigenten.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for delegati-on til den daglige leder af løbende ledelsesopgaver samt andre op-gaver, herunder ansættelse af medarbejdere samt nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af særlige opgaver.
Stk. 4. Ved ansættelse af andre musikfaglige medarbejdere end chefdirigent skal der indhentes en mundtlig eller skriftlig indstilling fra chefdirigenten.
Stk. 5. En central opgave for bestyrelsen er at skaffe finansiering til Det Danske Drengekors virke gennem fondsbevillinger, sponsora-ter og partnerskaber m.m.

§ 11. Bestyrelsens arbejde
Stk. 1. Ved første møde efter generalforsamlingen vælger bestyrel-sen en næstformand som stedfortræder for formanden.
Stk. 2. Bestyrelsesmøder indkaldes med angivelse af dagsorden af formanden eller ved dennes forfald af næstformanden.
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.
Stk. 4. Den daglige leder og chefdirigenten deltager i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i konkrete tilfælde bestemmer an-det. Den daglige leder udfører hvervet som bestyrelsens sekretær.
Stk. 5. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden.
Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer modtager ikke honorar for besty-relsesarbejdet.
Stk. 7. Det Danske Drengekor er forpligtet til at tegne en bestyrel-sesansvarsforsikring.

§ 12. Regnskab, revision og budget
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret
Stk. 2. Foreningens regnskaber føres af kassereren og sekretaria-tet.
Stk. 3. Regnskabet skal revideres af en registreret eller statsautori-seret revisor, der vælges af generalforsamlingen.
Stk. 4. Kassereren og sekretariatet udarbejder inden udgang af november måned udkast til budgetforslag for det kommende regnskabsår. Bestyrelsen vedtager budgetforslag, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§ 13. Tegningsret og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren eller mindst ét andet bestyrelsesmedlem eller den daglige leder.
Stk. 2. Der kan udstedes prokura, som udøves efter nærmere fast-satte retningslinjer (jf. § 10, stk. 3).
Stk. 3. Foreningen kan ikke optage lån.
Stk. 4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler forenin-gen.
Stk. 5. For foreningens økonomiske forpligtelser hæfter alene for-eningens aktiver.

§ 14. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med to tredjedeles flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dags-ordenen og dens bilag.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvor de vedtages.
Stk. 3. Det kan af generalforsamlingen besluttes med simpelt fler-tal, at vedtægtsændringerne har virkning allerede for resten af den generalforsamling, hvor de vedtages.

§ 15. Foreningens opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en dertil indkaldt generalforsamling, hvor opløsningen vedtages med to tredjedeles flertal.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes til almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes med simpelt flertal af den generalforsamling, der har truffet beslutning om opløsning.

Således vedtaget på generalforsamling d. 12. september 2023

………………………………………
(dirigent) /
……………………………………
(referent)