Korene

Det Danske Drengekor består af et Koncertkor for drenge mellem 9 og 15 år afhængig af hvornår, de går på pension pga. stemmens overgang. Udover Koncertkoret, byder ddd på et Juniorkor for drenge på 2.-3. klassetrin samt et Spirekor for de yngste drenge på 0.-1. klassetrin. Begynderkorene Juniorkoret og Spirekoret fungerer som forberedelse på optagelse i Koncertkoret, som udelukkende optager øvede sangere. Derudover rummer ddd Mandskoret De Gamle Drenge, Barbershop Banden samt De Unge Drenge for drenge med stemmer på vej gennem overgangen. På denne måde er rammerne sat for, at drengenes tilknytning til Det Danske Drengekor vil vare hele livet. De 5 kor til sammen tæller ca 100 medlemmer.

En korskole for livet…

Koncerter, operaer og turnéer giver ddds drenge mange oplevelser og stor inspiration. I arbejdet som korsangere møder de mange forskellige mennesker og kulturer både i Danmark og internationalt. Derfor stilles der ikke blot krav til deres stemmer men i høj grad også til deres sociale og professionelle evner: at håndtere kammeratskabet i koret, arbejdet med indøvning, repetition, disciplin, pres og uventede hændelser på scene og turné. Alt i alt et korliv, der modner og styrker drengene og fungerer som en god ballast resten af livet.

Historie

Det Danske Drengekor (ddd ) opstod i 1943 i skyggen af den tyske besættelse af Danmark under navnet ‘Parkdrengekoret’. Koret begyndte som en bibeskæftigelse for en række fodbolddrenge og deres træner, som ventede på, at KFUMs fodboldbaner skulle blive snefrie og spilbare efter en lang vinter. De sang gode, danske sange, og de sang højt – i klar protest mod ufriheden og den tyske overmagt. Koret udviklede sig over tid til langt mere end en bibeskæftigelse og i 70erne skiftede koret navn til Det Danske Drengekor (ddd).

Det Kongelige Teater

Siden 1983 har Det Danske Drengekor haft et fast samarbejde med Det Kongelige Teater. Det Danske Drengekor er fast leverandør af drenge som korsangere og statister til fortrinsvist operaer og enkelte balletter og skuespil. Omkring 1500 kordrenge har deltaget i ca. 1000 forestillinger siden starten på dette meget positive samarbejde, som har styrket drengenes professionalisme, engagement og diversitet i korlivet til gensidig glæde for både Det Kongelige Teater og Det Danske Drengekor.

Værdier

Tydelige værdier har præget generationer af drenge siden korets begyndelse i 1943. Sangen og samværet, som drengene bærer med sig fra Det Danske Drengekor, bygger bro og repræsenterer værdier og traditioner, der forbliver eviggyldige og vigtige. De har præget tusindvis af drenge og givet dem en unik ballast og rygstøtte gennem barn- og ungdom og videre ind i voksenlivet:

 • Sangglæde
 • Musikforståelse
 • Kulturforståelse
 • Rejser og udlængsel
 • Disciplin og god opførsel
 • Næstekærlighed
 • Venskaber
 • Sjov og ballade
 • Rummelighed og tolerance
 • Samvær og samarbejde
 • Overblik

Vedtægter for Det Danske Drengekor

Punkt 1:

Foreningens navn er Det Danske Drengekor.

Foreningen er hjemmehørende i Gentofte Kommune.

Punkt 2:

Foreningens formål er at forestå koraktiviteter, med særlig henblik på drengekor ved at samle sangglade drenge fra 7 år og opefter, og derved fremme interessen for og glæden ved aktiv musikforståelse. Gennem samvær og samarbejde med hinanden at lære drengene den betydning som hensyn til og forståelse for andre har for at kunne løse opgaver i fællesskab – alt på baggrund af en kristelig etik og social livsopfattelse.

Det Danske Drengekor er optaget i KFUM Centralforeningen.

Punkt 3:

Som medlem af foreningen kan optages drenge og voksne, der synger eller har sunget i Det Danske Drengekor eller i øvrigt personer, der har interesse i drengekorets virke.

Punkt 4:

Som medlem betales et årligt kontingent fastsat af generalforsamlingen. Kontingentet fastsættes for hver af de følgende grupper: Juniorkordrenge, Koncertkordrenge og voksne (over 18 år). Ved kontingentrestance efter skriftligt påkrav kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Et medlemskab kan ophæves, hvis et medlem skader foreningens interesser eller anseelse. Beslutningen om eksklusion skal vedtages med 4/5 flertal i bestyrelsen. Gyldigheden af eksklusion kan forelægges førstkommende generalforsamling, hvor den pågældende har taleret uden stemmeret.

Punkt 5:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Årlig, ordinær generalforsamling holdes inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt til alle medlemmer senest 14 dage inden afholdelse. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen. Kun medlemmer, der har betalt kontingent og er mindst 15 år har stemmeret ved generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Når blot et tilstedeværende medlem ønsker det, sker afstemningen skriftligt.

Foreningens vedtægter kan ændres ved almindelig flertal, dog kræver beslutning om nedlæggelse af foreningen 4/5 flertal af tilstedeværende medlemmer. Der kan på generalforsamlingen ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til kandidater til bestyrelsen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde inden 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

En evt. ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller såfremt mindst 20% medlemmer ønsker det.

Punkt 6:

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Valgbare er medlemmer, der er mindst 18 år og som har betalt deres kontingent.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer vælges i ulige år og 4 medlemmer vælges i lige år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen består af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt 2 forældrerepræsentanter, d.v.s. forældre til de aktive drenge i koret. Disse 2 forældrerepræsentanter samt 2 suppleanter vælges for et år ad gangen på et årligt forældremøde, hvor der ligeledes kan vælges medlemmer til foreningens stående udvalg og ad hoc udvalg. Såfremt en enig bestyrelse skønner det nødvendigt, kan bestyrelsen suppleres indtil førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin egen forretningsorden.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller ved dennes fravær næstformanden.

Bestyrelsesmøder holdes mindst 6 gange årligt.

Formand, næstformand og kasserer udgør foreningens forretningsudvalg.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

Bestyrelsen tilrettelægger foreningens aktiviteter og er foreningens repræsentant udadtil.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige opgaver.

Bestyrelsen kan ansøtte og afskedige lønnede medarbejdere.

Ingen i bestyrelsen modtager honorar for deltagelse i bestyrelsesarbejde.

Punkt 7:

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens regnskab forelægges generalforsamlingen revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, der skal have adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Punkt 8:

For foreningens gæld hæfter alene foreningens aktiver. Foreningen tegnes af formanden eller kassereren, ved økonomisk dispositioner over 50.000 kr af formand og kasserer i fællesskab.

Punkt 9:

Evt opløsning af foreningen kan kun ske på en dertil indkaldt generalforsamling, hvor mindst 4/5 af de fremmødte medlemmer stemmer for dette. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue, løsøre m.v. KFUM Centralforeningen efter den opløsende generalforsamlings beslutning til brug for almennyttige formål.

Bestyrelsen, april 2017