Samværspolitik i DET DANSKE DRENGEKOR

Det Danske Drengekor (ddd) har vedtaget nedenstående politik med den hensigt at alle aktive i foreningen – kordrenge, medarbejdere og frivillige omkring koret, indgår i sunde og positive relationer.

At synge i Det Danske Drengekor skal være udviklende, sjovt og skabe et stærkt fællesskab, samt forme og danne drengene til at blive gode sammen med andre. Ansvaret ligger på de voksne, som skal understøtte og guide drengene og hinanden i de positive relationer – og gå forrest som gode rollemodeller.  Det indebærer også et ansvar hos den voksne i at lytte, observere og reagere, hvis der er behov for at gribe ind.

Udgangspunktet for denne samværspolitik er at skabe trivsel og trygge rammer i et chikanefrit samværsmiljø for alle i foreningen.

Det omfatter både relationer mellem dreng<>dreng, dreng<>voksen og voksen<>voksen.

Formålet med politikken er at understøtte en foreningskultur, der hviler på et stærkt fællesskab, på dannelse og på at udvikle små drenge til store mennesker – i et miljø, hvor alle trives og støtter hinanden. En væsentlig del af denne samværspolitik er derfor også at beskrive, hvordan man i foreningen helt praktisk sikrer gode procedurer og regler, som beskytter den enkelte mod chikane, krænkelser og i værste fald seksuelt overgreb. Ingen i ddd skal opleve chikane eller krænkelser på grund af race, farve, køn, fysiske karakteristika, seksuel orientering eller fysiske eller psykiske handicaps.

Samværspolitikken omfatter alle med tilknytning til foreningen, og dækker alle situationer i forbindelse med f.eks.

 •       Korsang
 •       Sociale kontakter – både fysiske og virtuelle
 •       Møder samt ved kontakter udadtil

ddd definerer chikane og krænkelse således:

Chikane er enhver uvelkommen udtalelse, opførsel eller gestus rettet mod personer eller grupper af personer, som er fornærmende, nedværdigende, ydmygende, ondskabsfuld eller uforskammet, og som er af en sådan natur, at det bevidst generer andres mulighed for at deltage og udfolde sig.

En krænkelse består i at skade eller begå overgreb mod nogens ære eller selvfølelse. Krænkelse kan også bestå i at begå fysisk overgreb, i værste fald seksuelt overgreb mod nogen.

1. Musikalske overvejelser

Alle stemmer i koret er lige vigtige
Alle kordrenge har et musikalsk talent, som skal plejes og udvikles
Vi kan kun lave musik sammen, hvis vi har det godt sammen
Vi forpligter os alle på et højt musikalsk niveau, hvor alle bidrager til at bære vores tradition, særkende og omdømme videre til de næste generationer af drenge.
Det er en forudsætning for at have et ambitiøst højt niveau i koret, at alle sangere deltager koncentreret og stabilt i både prøvearbejdet og koncerter. Alle møder veludhvilede og mentalt klar i alle sammenhænge.
Sammen skaber vi god klang, baseret på sund stemmebrug og store musikalske oplevelser – med blik for både den enkelte sanger og koret.
Gennem fælles sang lærer vi at lære – ved at være bevidste om, hvor vi kan forbedre vores egen indsats og være åbne over for feedback.

At synge i ddd er det sejeste og sjoveste – og kan gøre alle drenge til noget særligt.

2. Trivsel og omgangsform

I ddd ønsker vi et fællesskab og ansvar på tværs af alder; voksne/ børn, nye/rutinerede sangere.

Drengene skal trygt kunne henvende sig til alle voksne i koret, både dirigent, ledelse og tilsynsførende forældre.

Alle taler pænt til og om hinanden i koret, både børn og voksne.

Vi ønsker at have en inkluderende kultur med fokus på social dannelse. Det er vigtigt, at sangerne er /lærer at være høflige, respektfulde og professionelle i deres væremåde, både eksternt og internt.

De store og erfarne drenge hjælper og guider de nye drenge til rette i alle sammenhænge, både socialt, fagligt og når konteksten kræver noget særligt (fx. på Operaen).

I alle relationer i foreningen (blandt både børn og voksne) er der åbenhed overfor at give hinanden respektfuld, konkret og konstruktiv feedback.

For at sikre trivslen og den sunde omgangsform er følgende ikke foreneligt med Det Danske Drengekors værdier og derfor præciseres det, at:

 • hverken børn eller voksne bruger nedsættende øgenavne om andre eller anvender hårdt eller nedsættende sprog
 • mobning, udelukkelse af fællesskabet, psykiske overgreb og krænkelser af enhver art tolereres ikke
 • ingen må slå, sparke og eller overfalde andre (heller ikke selvom det sker blandt drengene i kådhed og leg)

3. Undgå misforståelser

Der skal være plads til både anerkendelse, et klap på skulderen, eller en trøstende omfavnelse til dem, som føler nederlag eller har slået sig. Frygten for beskyldning om seksuelle overgreb må aldrig føre til, at voksen ikke tør gribe ind og hjælpe en dreng.

Alle voksne skal være opmærksomme på ikke at bringe sig en situation, hvor der kan opstå misforståelser om hensigten med deres optræden.

Hvis en voksen eller dreng føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, skal vedkommende hurtigst muligt kontakte en fra bestyrelsen og redegøre for hændelsen.

4. Hvis der opstår mistanke om krænkelser

Formanden er kontaktperson ved henvendelser om en mistanke om krænkelse. Denne afgør, sammen med bestyrelsen, hvilke handlinger, der skal foretages.

Bestyrelsen har ansvaret for at der etableres kontakt til de involverede personer (til forældrene, hvis krænkelsen drejer sig om en person under 18 år).

Bestyrelsen sørger også for kontakt til relevante myndigheder, f.eks. socialforvaltning og politi og bestyrelsen udpeger et medlem, som håndterer eventuelle henvendelser fra pressen.

Bestyrelsen har mulighed for at trække på den ekspertise, som Børne Unge udvalget i kommunen tilbyder.

Konstateres der en krænkelse, skal bestyrelsen straks informere barnets forældre og samtidig orientere om mulighed for hjælp fra det offentlige. Er den krænkede over 18 år, understøtter bestyrelsen den pågældende i f.eks.  at søge fornøden rådgivning. Samarbejdet med den person, der har begået overgrebet (krænkeren) opsiges øjeblikkeligt og sagen anmeldes eventuelt til politiet.

Bestyrelsen har også ansvar for at foreningens medlemmer efterfølgende informeres, således at der ikke opstår sladder og rygtedannelse. Bestyrelsen informerer inden for rammerne af sin tavshedspligt.

Generelle regler

Disse generelle regler er udarbejdet, så vores samværspolitik også har nogle konkrete regler, som er vigtige og tydelige for alle i Det Danske Drengekor. Det gælder samvær mellem dreng<>dreng, dreng<>voksen og voksen<>voksen.

I ddd ønsker vi et fællesskab og ansvar på tværs af alder; mellem voksne/ børn og mellem nye/rutinerede sangere.

 • Drengene skal trygt kunne henvende sig til alle voksne i koret, både dirigent, ledelse og tilsynsførende forældre.
 • Vi ønsker at have en inkluderende kultur med fokus på social dannelse. Det er vigtigt, at sangerne er/lærer at være høflige, respektfulde og professionelle i deres væremåde både eksternt og internt.
 • Det tilstræbes, at ingen voksne har eneansvaret for drengene
 • De voksne inviterer aldrig enkelte børn eller grupper af børn med hjem uden at bestyrelsen og forældrene er informeret, og der er mindst 2 voksne til stede.

Kommunikation

 • Vi taler pænt til hinanden. Det vil sige at vi ikke accepterer sjofle eller på anden måde krænkende bemærkninger. Det gælder både i tale og skrift – herunder også i forbindelse med sms- og chatbeskeder. Dette gælder alle i koret.
 • Vi taler til hinanden som vi også gerne selv vil tales til.
 • Det tilstræbes, at alle siger goddag og farvel til hinanden.
 • De voksne skal gribe ind og lytte til drengene, hvis de oplever konflikter og utryghed. De voksne er også opsøgende ift. at foreskrive begivenhedernes gang og tage højde for, hvornår der kan opstå utryghed og konflikter. I praksis betyder det f.eks.:
 • Hvis man som voksen oplever situationer som ikke er forenelige med lovgivning eller skaber undren har de pligt til at henvende sig til bestyrelsen eller den administrative ledelse med sin bekymring/undren.
 • De erfarne og store drenge hjælpes til at forstå deres rolle som de “nye” store. Det sker ifm. generationsskifte omkring jul/sommer. Alle store drenge gøres bevidste om, at de er rollemodeller, som guider, hjælper og passer på de mindre.

 Opsyn/tilsyn

 • De voksne sætter klare rammer for drengene under pauser (til korprøver, på Operaen – og andre steder, hvor der er ventetid) og tager ansvar for, at de overholdes.

Billeder og video

 • ddd indhenter samtykke ved brug af billeder.
 • Der må ikke tages billeder og video, der kan have seksuel karakter eller opfattes som sådan.
 • Der tages ikke billeder, hvor drenge er afklædte, f.eks. i undertøj og i omklædningssituationer.
 • Korets voksne sender ikke billeder til drenge.

Sociale medier

 • Alle SoMe grupper, som relaterer sig til foreningens arbejde, har en voksen som administrator (ingen drenge under 13 år må tilgå Facebook og de indgår ikke i forældregruppen på Facebook).
 • Korets voksne er ikke FB-venner med korets drenge.

Ture med overnatning

 • I forbindelse med ture o.l. skal der altid være mindst 2 voksne ledere med.
 • Hvis drengene går på egen hånd i grupper uden voksne, er det efter tydelig instruks fra en voksen i koret og under sikre rammer.
 • De voksne runderer på værelserne efter sengetid.
 • Hvis en dreng får hjemve og ikke kan sove på sit værelse, kan drengen overnatte i et af voksenværelserne, hvis drengen ønsker det. Dog vil det aldrig være overnatning, hvor en voksen er alene med drengen, der skal altid være minimum to voksne under overnatningen. Hvis dette ikke er muligt, skal den voksne rykke ind på gulvet på et børneværelse med flere drenge.
 • Ingen voksne sover i samme seng som børnene.

Billeder og video

 • Drengene må ikke dele billeder og videoer, når de er på tur.

Omklædning og bad

 • I forbindelse med omklædning/bad er voksne ikke nøgne med drengene.
 • Det er de voksnes ansvar, at der er en ordentlig tone og kultur i omklædningssituationerne. Dette gælder både internt og eksternt, når der er andre børn/voksne til stede.

Kørsel

 • Når der køres i bil til koncerter m.v., er det en selvfølge, at alle er fastspændt i henhold til færdselsloven – og at der generelt køres ansvarligt.
 • Drengene efterlades ikke alene med fremmede voksne, som ikke er del af ddds fast tilknyttede voksne. Det gælder på event-lokationer, koncertsteder, Operaen, i svømmehaller, ifm. transport (fx. ikke alene med buschaufføren).

 Alkohol

 • Ved arrangementer og fester følges gældende lovgivning. Det vil sige ingen udskænkning til unge under 18 år.
 • Drengene må ikke indtage alkoholiske drikke i forbindelse med ddd-aktiviteter
 • De voksne ledere skal møde ædru. I forbindelse med ture må den eller de ansvarlige voksne ikke være spirituspåvirket.

Euforiserende stoffer

 • Indtagelse af euforiserende stoffer i ddd-regi medfører omgående ekskludering af foreningen.
 • Hvis misbruget opdages hos en af drengene, tages der kontakt til forældrene og til SSP i kommunen.
 • Opdages salg/køb af stoffer på foreningens område eller mellem foreningens medlemmer, tages der kontakt til politiet.

Børneattester

 • Man kan ikke fungere som voksen i ddd, herunder også i bestyrelsen, uden at give foreningen ret til at indhente børneattest fra kriminalregistret, som indeholder oplysninger om overtrædelser af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år.
 • Bestyrelsen udpeger en person, der indhenter og behandler børneattesterne.
 • Oplysningerne behandles fortroligt.
 • For fungerende voksne over 15 år foretages der en årlig forespørgsel, i januar/februar.
 • For nye voksne over 15 år skal der straks foretages en forespørgsel. *)
 • Har en voksen en plettet (positiv) børneattest, kan vedkommende ikke virke i foreningens regi.

Alle voksne skal overholde Straffelovens §223 (skolelærerparagraffen). Det betyder, at man ikke kan være kærester med en af drengene under 18 år.

*) Der kan ske en undtagelse, hvis der er en voksen (vikar) som skal deltage i et arrangement med drengene, men hvor der er andre voksne tilstede med børneattester og hvor vikaren ikke optræder alene med dele eller alle drengene.

Samværspolitikken er dynamisk og skal genbesøges minimum en gang om året.